Assistance

Eksempler på praktiske opgaver

Generelt

Assistance fra MaKo Assist består i udførelse af de praktiske opgaver i forbindelse med ledelse, rådgivning, udførelse og drift, herunder planlægning og styring af projekter.

MaKo Assist er fortrolig med byggebranchens aftalevilkår for så vidt angår…

Love
– Udbudsloven og
– Tilbudsloven.

Ydelsesbeskrivelse
– Byggeri og Landskab 2018,
– Bygherrerådgivning 2019 og 
– Anlæg 2019.

Almindelige Betingelser i bygge– og anlægsvirksomheder
– AB18, ABR18, ABT18,
– AB Forenklet, ABR Forenklet og
– AB Forbruger.

Herunder er der angivet eksempler på praktiske opgaver, som MaKo Assist kan udføre (listerne er ikke udtømmende).

Ledelse

Virksomhedsleder
– Prækvalifikation og tilbud
– Tidsplaner
– Kvalitetssikring
Projektleder
– Generelt

Virksomhedsleder

Udarbejdelse og gennemførelse af ydelser ved tilbudsgivning.

 • Gennemgang og vurdering af udbudsmaterialets udbudsbetingelser.
 • Gennemgang og vurdering af udbudsmaterialets aftalegrundlag.
 • Vurdering af udbudsmaterialets afgrænsning af rådgiverydelser, med særlig fokus på YBL18 pkt. 2 Projekteringsledelse’.
 • Kalkulation af rådgiverhonorar, med afsæt i udbudsmaterialets afgrænsning af rådgiverydelser.
 • Udfyldelse af udbudsmaterialets ESPD.
 • Udfyldelse af udbudsmaterialets tilbudsliste.
 • Afsluttende evaluering af licitationsresultatet.

Udarbejdelse af tidsplaner

 • Udarbejdelse og ajourføring af overordnede tidsplan for den samlede projektportefølje.
 • Udarbejdelse og ajourføring af bemandingsplaner for den samlede projektportefølje og de enkelte projekter.

Kvalitetssikring

 • Granskning af ansøgnings- og tilbudsmateriale.
 • Granskning af tidsplaner.

Projektleder

Generelt.

Projektlederens arbejdsområde vil ofte have overlab til virksomhedslederen og projekteringslederen, alt afhængig af den aktuelle organisation.

Opgaverne vil derfor være af samme karakter som beskrevet ved ‘Virksomhedsleder’ og ‘Projekteringsleder’.

Der henvises derfor til beskrivelse af opgaver for disse.

Rådgivning

Projekteringsleder
– Udbudstidsplan
– Gennemførelse af udbudsfasen
– Bygherre- og projekteringsmøder
– Kvalitetssikring
Disciplinleder
– Tidsplan
– Opfølgning
– Projekteringsmøder
– Kvalitetssikring

Projekteringsleder

Udarbejdelse og gennemførelse af ydelser ved projekteringsledelse.

 • Udarbejdelse og ajourføring af tidsplaner.
 • Udarbejdelse og ajourføring af overslagsberegning (projektbudget).
 • Udarbejdelse af markedsanalyse og udbudsstrategi.
 • Udarbejdelse af byggesagsbeskrivelse.
 • Planlægning og koordinering af arbejdsbeskrivelser.
 • Udarbejdelse af skabelon til tilbudslister.

Udarbejdelse og gennemførelse af høringsfase.

 • Planlægning af høringsfasen.
 • Udarbejdelse af høringsdokumenter.
 • Udarbejdelse og udsendelse af forhåndsmeddelelse på Ted-eNotices.
 • Gennemførelse af høring (skriftlig eller mundtlig).
 • Opsamling af høringsresultat.
 • Indstilling til bygherren.

Udarbejdelse og gennemførelse af udbudsfase.

 • Udarbejdelse af udbudstidsplan, med fokus på udbudsprocessen.
 • Udarbejdelse og udsendelse af meddelelser og bekendtgørelser på Ted-eNotices.
 • Udarbejdelse af udbudsbetingelser baseret på udbudsstragei.
 • Udarbejdelse af ESPD på bygherrens valgte udbudsportal.
 • Håndtering af supplerende oplysninger (rettelsesblad).
 • Evaluering af hhv. ansøgninger og tilbud.
 • Udarbejdelse af indstilling til ordregiver for udvælgelse af hhv. ansøgere og tilbudsgivere.
 • Udarbejdelse af underretning om udvælgelse til hhv. ansøgere og tilbudsgiver.
 • Udførelse af evaluering af dokumentation for oplysninger i vindende tilbudsgivers ESPD.
 • Gennemførelse af mængdeverificering med vindende tilbudsgiver.
 • Udarbejdelse af kontraktudkast og endelige entreprisekontrakter.
 • Anvendelse af projektets udbudsportal.

Forberedelse til bygherremøder og projekteringsmøder.

 • Redegørelse for udbudsbetingelser.
 • Redegørelse for udbudsproces og -tidsplan.
 • Redegørelse for evaluering af hhv. ansøgninger og tilbud.

Kvalitetssikring

 • Granskning af udbdusprojekt (omfatter ikke tekniske specivikationer).

Disciplinleder

Udarbejdelse og gennemførelse af ydelser i projekteringen.

 • Udarbejdelse og opdatering af ydelseplan.
 • Udarbejdelse og opdatering af fagbudget.
 • Udarbejdelse af arbejdsbeskrivelser (kap. 1+2).
  Planlægning og koordinering af bygningsdelsbeskrivelser.
  (bygningsdelsbeskrivelser bør skrives af de projekterende projektdeltagere).
 • Udfyldelse af tidsbudslister.

Gennemførelse af opfølgning.

 • Opretning af udbudsprojekt til udførelsesprojekt som konsekvens af rettelsesblader (ikke tekniske specifikationer).

Kvalitetssikring

 • Granskning af projektmaterialet (omfatter ikke tekniske specifikationer).
 • Granskning af bidrag til ydelsesplan og hovedtidsplan.
 • Granskning af sammenspil mellem model, beskrivelse og tilbudslister.

Udførelse

Byggeleder
– Tidsplan
– Økonomi
– Byggeregnskab
– Kvalitetssikring
Entrepriseleder
– Tidsplan
– Aflevering
– Kvalitetssikring

Byggeleder

Udarbejdelse og gennemførelse af ydelser ved byggeledelse.

 • Opdatering af hovedtidsplan til den aftalte hovedtidsplan.
 • Udarbejdelse af samlet detailtidsplan for færdigprojektering og udførelse.
 • Løbende opdatering af budget for den økonomiske ramme.
 • Løbende udarbejdelse af rapport til bygherre om byggeriets økonomiske forløb.
 • Løbende opdatering af risikoanalyse.
 • Udarbejdelse af endeligt byggeregnskab.

Udarbejdelse og ajourføring af byggeregnskab.

 • Fastlæggelse af den overordnede struktur.
 • Indsættelse af hovedposter og underposter.
 • Løbende ajourføring efter behov, iht. entrepriseudbetalinger, aftalesedler og evt. øvrige udgifter.

Kvalitetssikring

 • Granskning af det opdaterede budget for den økonomiske ramme.
 • Granskning af byggeregnskab.

Entrepriseleder

Udarbejdelse og gennemførelse af ydelser i udførelsesfasen.

 • Udarbejdelse og ajourføring af arbejdsplan.
 • Håndtering af tekniske forespørgsler.
 • Håndtering af aftalesedler.
 • Opfølgning af entreprisebudget.

Entreprenørprojektering

 • Sikring af, at funktionskrav fra godkendt projektforslag bliver indarbejdet i et udførelsesprojekt.

Aflevering af entreprisen til bygherren.

 • Koordinering af aflevering af KS-materiale.
 • Koordinering af aflevering af D&V-data.
 • Koordinering af afleveringsforretning.

Kvalitetssikring

 • Granskning af arbejdsplan i forhold til detailtidsplan.

Drift

Driftsleder
– Økonomi
– Drift- og vedligeholdelsesplan
– Udbud
– Kvalitetssikring

Driftsleder

Udarbejdelse og gennemførelse af ydelser i driftsfasen.

 • Udarbejdelse af totaløkonomiske beregninger.
 • Udarbejdelse af driftsbudget.
 • Udarbejdelse og opdatering af drifts- og vedligeholdelsesplan.
 • Udarbejdelse af drifts- og vedligeholdelsesanvisninger.

Udbud

 • Udarbejdelse og sammenstilling af udbudsmateriale.
 • Evaluering af indkomne tilbud.
 • Udarbejdelse af udkast til entreprisekontrakt.

Kvalitetssikring

 • Granskning af udbudsprojekt (omfatter ikke tekniske specifikationer).

Assist = Målgivende aflevering

Minilogo
Scroll to Top