Koncept

den grundlæggende idé

Vejledning ydelsesbeskrivelse for BYGGERI OG LANDSKAB 2018 version 1.0

“3.2 Projekteringsledelse, herunder IKT-ledelse.
Omfanget af projekteringsledelsens ydelser, er med denne ydelsesbeskrivelse udvidet både i forhold til koordinering og de faktiske opgaver. Det medfører et større arbejde og ansvar for projekteringsledelsen. Det bør fra starten af projektet overvejes, hvorledes opgaven bemandes bedst muligt gennem hele projektforløbet. 
Ydelser og forpligtigelser for projekteringsledelsen er omfattende og af stor betydning for alle involverede gennem alle faserne. Derfor kan det være hensigtsmæssigt, at projekteringsledelsen består af flere personer med forskellige kompetencer, når opgavens størrelse begrunder det.”

Projekt

Hvordan kan projek-/projekteringslederen styrkes i sit daglige arbejde?
Spørgsmålet tager hovedsageligt udgangspunkt rådgivning i forbindelse med projektering af et byggeprojekt, set i lyset af de nye AB’er og ydelsesbeskrivelser.

Med dette koncept er svaret brug af særlige kompetencer til løsning af praktiske opgaver i ydelsen ‘projekteringsledelse’. I den grafiske fremstilling ses projekt-/projekteringslederens arbejdsområde, placeret mellem disciplinlederne og bygherren.

I den nederste del ‘Fremtidig struktur’ ses det, at der i større grad gøres brug af særlige kompetencer.

Projekt-/projekteringslederen får derved mulighed for større fokus på det koordinerende arbejde og bygherren.

I den øverste del ‘Traditionel struktur’ ses det, at projekt-/projekteringslederen kun i mindre grad gør brug af særlige kompetencer.

De særlige kompetencer til løsning af praktiske opgaver for lederen i større virksomheder, kan være en tværgående stabsfunktion, som servicerer flere ledere.

I mindre virksomheder kan de særlige kompetencer indkøbes fra eksterne rådgivere. Udgiften dertil bliver så en variabel omkostning, da udgiften og behovet følges ad.

Projekteringsledelse

Hvordan organiserer du projekteringsledelsen på dine rådgivningsopgaver?
På større projekteringsopgaver er der oftest én projekteringsleder til ét projekt. Alle opgaver i funktionen ‘Projekteringsledelse’ varetages af én person. Denne metode bliver nu udfordret af de nye AB’er og ydelsesbeskrivelser.

Kan du organisere anderledes?
I dette koncept tilføres projekteringsledelsen med en eller flere personer med særlige kompetencer. Disse særlige kompetencer kan assistere projekteringslederen med løsning af praktiske opgaver. Projekteringslederen vil nu være i stand til at fokusere på de ledelsesmæssige og administrative opgaver. Det kan f.eks. være kommunikation og koordinering med bygherren, myndigheder, projektdeltagere og evt. andre parter. Personer med særlige kompetencer kan assistere flere projekteringsledere som en tværgående funktion.  Umiddelbart vil udgiften til projekteringsledelse øges.

Der kan dog forventes en højere kvalitet i udførelsen af de praktiske opgaver. Netop fordi de udføres af personer med særlige kompetencer.

Kan du reducerer den øgede udgift?
Med den tværgående assistance får projekteringslederen frigivet noget tid. Måske kan projekteringslederen nu være projekteringsleder for mere end én opgave samtidig. 

Ovenstående har fokus på projekteringsledelse i større virksomheder. Men hvad med projekteringsledelse i mindre virksomheder? Tiden med Covid-19 har vist, at rådgivningsopgaver godt kan udføres på distancen.

Assist = Målgivende aflevering

Minilogo
Scroll to Top